Säkerhetsinformation


Risker

All klättring är riskabel, framförallt vid repklättring på högre höjd, men även vid bouldering förekommer skador, därför har det utvecklats metoder, material och regler som så långt det går minimerar dessa risker.

Alla deltagare i Malmö Klätterklubbs verksamhet skall informeras om riskerna med klättring och våra regler genom hänvisning till denna information på hemsidan samt anslag uppsatta i lokalen.

I Sverige är det framförallt Svenska Klätterförbundet (SKF) som har en sammanställning av dokumentation över vad som gäller inom säkerhetsområdet, utvecklingen pågår kontinuerligt så efterhand uppdaterar de sina dokument, för mest aktuell information hänvisas därför till deras webbsida bergsport.se.

Inom Malmö Klätterklubb är säkerheten vår högsta prioritet, klubben har därför definierat ett antal regler som alla som vistas i vår lokal eller som deltar i vår verksamhet är skyldiga att följa, se MKK Hallregler

Förebyggande arbeten

Malmö Klätterklubbs styrelse ansvarar för att säkerheten upprätthålls på klubben, för förebyggande arbeten gäller för Malmö Klätterklubb tillämpliga delar av Svenska Klätterförbundets Krisplan (se bergsport.se) samt våra lokala rutiner som beskrivs i Säkerhetsrutiner för Malmö klätterklubb. Inlämnade incidentrapporter och ny information från SKF Säkerhetskommitté granskas löpande av styrelsen och säkerhetsansvariga och vid behov anpassas regler och utrustning efter nya riktlinjer.

Rutin för övervakning

I vår lokal är det under normala öppettider utsedd väggansvarig som är aktivitetsansvarig och som skall kontrollera att pågående verksamhet och deltagare följer givna regler och denna skall ingripa vid avvikelser. Aktivitetsansvarig skall i första hand se till att avvikelsen åtgärdas. Om avvikelsen ej kan åtgärdas skall ansvarig se till att berörda personer/material/områden stängs av från klättring under tiden som aktiviteten pågår. Vid aktiviteter utanför klubbens ordinarie öppettid är det den medlem med nyckel som öppnar lokalen som blir aktivitetsansvarig och som har motsvarande ansvar. Vid aktiviteter utanför lokalen är det utsedd ledare eller sammankallande för aktiviteten som är aktivitetsansvarig.

Åtgärder vid avvikelser (eller vid misstanke om avvikelse)

– Vid felaktigt lös utrustning (selar/rep/träningsredskap etc) så åtgärdas detta genom att märka upp det med felbeskrivning, datum och namn på den som gjort notering, därefter placeras materialet om möjligt bakom nya repväggen och avvikelsen rapporteras på klubbens incidentrapport.

– Vid avvikelse på annan utrustning så åtgärdas detta om möjligt på plats, alternativt så spärras utrustningen/området av genom markering med gulsvart tejp och/eller anslag och avvikelsen rapporteras på klubbens incidentrapport.

– Vid felaktigt handhavande eller beteende så åtgärdas detta genom att berörda personer rekommenderas följa de metoder som beskrivs i MKK Hallregler. Väggansvarig eller instruktör skall i första hand ingripa och hindra en pågående aktivitet, men alla i lokalen uppmuntras till att på ett positivt sätt agera för att hindra något som verkar fel ex. genom att tipsa om säkrare metoder och handhavande.

– Vid avvikelse som kan leda till personskada, samt vid alla inträffade personskador SKALL detta rapporteras på klubbens Incidentrapport.